Politika varstva osebnih podatkov in zasebnosti kupcev v spletni trgovini Muflon, obiskovalcev spletnih strani družbe, kupcev, poslovnih partnerjev in drugih strank (v nadaljevanju tudi: posamezniki) je za družbo MUFLON, d.o.o. (v nadaljevanju tudi: upravljavec) izrednega pomena, zato želimo navedene seznaniti z našo politiko varstva osebnih podatkov in njihovimi pravicami, ki izhajajo iz Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju tudi: GDPR) in nacionalnega Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 163/22, v nadaljevanju tudi: ZVOP-2).

Namen te seznanitve je posameznike seznaniti z nameni in podlagami za obdelavo njihovih osebnih podatkov in jih poučiti z njihovimi pravicami v zvezi s tem.

Upravljavec osebnih podatkov posameznikov, ki se obdelujejo v skladu z določbami GDPR je družba MUFLON, družba za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o., Titova ulica 99, 1433 Radeče, matična številka: 5921210000.

Vse informacije v zvezi z osebnimi podatki lahko posamezniki zahtevajo preko elektronskega naslova: info@muflon.si oz. preko telefonske številke: +386 (0)3 56 80 625.

Upravljavec bo obdeloval osebne podatke posameznikov izključno in samo v obsegu, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev in izpolnjevanje  pravic in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenih in drugih razmerij s posamezniki. V zvezi s spletno stranjo spletne trgovine Muflon in nakupi preko le-te, bo upravljavec zbrane osebne podatke uporabljal, zbiral in obdeloval zgolj za potrebe nakupovanja v spletni trgovini Muflon in za potrebe neposrednega trženja.

Upravljavec se zavezuje, da bodo osebni podatki posameznikov v skladu z GDPR, ZVOP-2 in njegovimi internimi akti ustrezno hranjeni in zaščiteni pred vsako izgubo, uničenjem, ponarejanjem, neupravičeno uporabo in neupravičenim dostopom ali odkritjem s strani oseb, ki do tega niso upravičene.

Osebni podatki posameznikov bodo obdelani izključno za namene, za katere jih je upravljavec pridobil oz. za katere so jih posamezniki slednjemu posredovali in so določeni v GDPR in ZVOP-2 ter navedeni zgoraj. V kolikor bo upravljavec želel že pridobljene osebne podatke uporabiti za kakršenkoli drug namen, bo o tem posameznike predhodno obvestil in jih v primeru potrebe zaprosil za privolitev za obdelavo.

Osebni podatki posameznikov bodo v skladu z namenom obdelave posredovani samo pooblaščenim osebam znotraj upravljavca in ne bodo posredovani tretjim osebam oz. v tretje države. Navedeno ne velja, v kolikor posredovanje osebnih podatkov posameznikov zahtevajo uradni organi ali sodišča na podlagi zakona.

Upravljavec bo osebne podatke posameznikov hranil deset (10) let od njihove prve obdelave, kar po mnenju upravljavca predstava najkrajše možno obdobje za izpolnitev interesa za katerega so bili osebni podatki posameznikov obdelani. Upravljavec se zavezuje osebne podatke posameznikov redno preverjati z namenom, da popravi netočne podatke oz. zagotovi izbris takšnih podatkov. Osebne podatke posameznikov, ki jih je oz. jih bo upravljavec pridobil v okviru spletne prodaje na spletni trgovini Muflon, upravljavec upravlja in v zvezi z njimi vodi zbirko neomejeno časovno obdobje.

Posamezniki, katerih osebne podatke obdeluje upravljavec, imajo na podlagi GDPR in ZVOP-2, poleg pravice do preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov, v kolikor so takšno privolitev dali, tudi naslednje pravice:

  • pravica do dostopa do podatkov, predstavlja pravico posameznika da od upravljavca dobi potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in informacije glede njihove obdelave, ki so določene v GDPR in ZVOP-2;
  • pravica do popravka, predstavlja pravico posameznika, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim;
  • pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«), predstavlja pravico posameznika, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, ko za to obstajajo razlogi v skladu z GDPR in ZVOP-2.
  • pravica do omejitve obdelave, predstavlja pravico posameznika, da upravljavec omeji obdelavo, kadar gre za enega od primerov določenih v GDPR in ZVOP-2.
  • pravica do prenosljivosti podatkov, predstavlja pravico posameznika, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral;
  • pravica do ugovora, predstavlja pravico posameznika, da na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim v skladu z GDPR in ZVOP-2. Ugovor posameznik vloži pri upravljavcu na kontaktnem e-naslovu info@muflon.si.
  • pravica do pritožbe, predstavlja pravico posameznika, da vloži pritožbo pri nadzornem organu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši GDPR. Nadzorni organ v Republiki Sloveniji je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Lesnina, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefon: 01 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).